logo-efs

Finansowanie firmy

Masz już konkretny pomysł na własną działalność? Czas pomyśleć o znalezieniu pieniędzy na jego wdrożenie w życie. Większość firm na początku korzysta, przynajmniej częściowo, ze środków własnych. Natomiast jeśli nie posiadasz oszczędności w zakładanej wysokości musisz wybrać jedną z możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • KREDYT
 • POŻYCZKA
 • DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE (AKCJE, OBLIGACJE ITP.)
 • LEASING
 • FAKTORING
 • FUNDUSZE POMOCOWE
 • DOTACJE I SUBWENCJE

Poniżej zostały po krótce przedstawione niektóre z nich.

Kredyty i pożyczki bankowe

Są to najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zewnętrzne źródła finansowania. W języku potocznym pojęcia kredytu i pożyczki są często używane zamiennie tymczasem są to całkowicie inne formy, różniące się kilkoma istotnymi cechami:

 • umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, zaś umowę kredytu – prawo bankowe,
 • przedmiotem kredytu mogą być tylko i wyłącznie pieniądze, zaś przedmiotem umowy pożyczki – pieniądze, ale także rzeczy,
 • od kredytu zawsze są naliczane odsetki i prowizja, natomiast pożyczka może być nieodpłatna.

Kredyty bankowe mogą być udzielane na różny okres czasu, z różnym celem (kredyty obrotowe dot. działalności bieżącej oraz kredyty inwestycyjne dot. zakupu środków trwałych) w różnej walucie (złotowe, waluty obce). Oprocentowanie kredytów może być stałe (ustalony z góry harmonogram spłat) lub zmienne (uzależnione od stóp procentowych). Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty kredytu bankowego przedsiębiorca powinien dokładnie przeczytać i przeanalizować umowę oraz porównać oferty kilku banków z dobrymi referencjami. Często w umowach bankowych są dodatkowe warunki do spełnienia, które potrafią znacząco podnieść koszty kredytu.

Leasing

Leasing jest formą finansowania, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Przedmiot leasingu w okresie trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Przy czym przedmiot leasingu w okresie trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. W pierwszym przypadku leasingodawca jest właścicielem dobra leasingowego, a raty z tytułu leasingu są kosztem leasingobiorcy, zaś w drugim – leasingobiorca po zakończeniu umowy staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Faktoring

Faktoring jest rodzajem krótkoterminowego finansowania przez specjalistyczną firmę faktoringową lub bank kredytu kupieckiego udzielanego przez przedsiębiorstwo (faktoranta) jego odbiorcom (kontrahentom). Ta forma finansowania sprawdza się w przypadku firm, które działają w branżach, w których wykonawca usług długo oczekuje na płatność za wykonane usługi i jest obarczony ryzykiem niewypłacalności. W faktoringu biorą udział trzy podmioty:

 • faktor – podmiot przejmujący od faktoranta wierzytelność, t.j. bank lub firma faktoringowa,
 • faktorant – podmiot zajmujący się dostawą towarów lub usług,
 • dłużnik – odbiorca towarów lub usług, który pełni bierną rolę.

Stronami w umowie są faktor i faktorant, a umowa dotyczy wykupu przez faktoranta należności faktora za umówiony procent jej wartości.

Fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe są oferowane przez banki początkującym przedsiębiorcom, którzy z uwagi na wysokie ryzyko niewypłacalności i brak historii nie mają szans na pozyskanie finansowania od podmiotów komercyjnych. Fundusze pożyczkowe nie działają dla zysku i oferują korzystne warunki spłaty zadłużenia, a w niektórych przypadkach możliwe jest nawet umorzenie części pożyczki.

W województwie zachodniopomorskim działają fundusze pożyczkowe:

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Pomeranus” prowadzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl),
 • Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (www.fundusz.szczecin.pl).

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze wspierają mikro i małe przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność lub rozwijające nową działalność. Przedmiotem poręczenia mogą być: kredyty i pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności firmy, finansowanie inwestycji, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań lub utworzenie nowego miejsca pracy.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonują obecnie fundusze poręczeń:

Anioły biznesu

Są to indywidualni inwestorzy finansujący innowacyjne projekty o dużym potencjale wzrostu. W zamian oczekują najczęściej udziałów w firmie i dużych zysków. Anioły biznesu wspierają nie tylko środkami finansowymi, lecz także doświadczeniem, wiedzą i kontaktami biznesowymi, co jest bardzo cenne na początku przygody z własną działalnością.

W województwie zachodniopomorskim działa Sieć Aniołów Biznesu Amber (www.amberinvest.org), którą prowadzi Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Venture Capital

Venture Capital (kapitał podwyższonego ryzyka) to fundusze inwestycyjne, gromadzące środki inwestorów zainteresowanych wysoką stopą zwrotu z inwestycji. Zgromadzony kapitał jest inwestowany w udziały w przedsiębiorstwie o dużym potencjale rozwojowym. W ten sposób często kapitał pozyskują startupy – pojawia się inwestor który przejmuje część udziałów firmy czerpiąc z niej zyski, ale też ponosząc straty.

Fundusze Zalążkowe

Z kolei fundusze zalążkowe (seed capital) to szczególny rodzaj funduszy Venture Capital, których zadaniem jest finansowanie inwestycji w bardzo wczesnej fazie działalności przedsiębiorstwa, często na etapie formułowania pomysłu biznesowego. Skupiają się one na finansowaniu takich obszarów jak badania, testowanie i rozwinięcie pomysłu aż do czasu założenia przedsiębiorstwa i rozpoczęcia jego działalności.

W województwie zachodniopomorskim działa fundusz zalążkowy POMERANUS SEED (www.pomeranusseed.pl), prowadzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Powyżej zostały przedstawione wybrane źródła finansowania dla przedsiębiorców, ponadto początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji i ofert finansowanych ze środków zewnętrznych, więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 2 książki VADEMECUM MŁODEGO STARTUPOWCA – dostępnej tutaj.